Zaznacz stronę

Regulamin newslettera

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.etena.pl/regulamin-newsletter Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: https://www.etena.pl/?wpdmdl=555  Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE – NEWSLETTER
  3. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
  4. DANE OSOBOWE I STATYSTYCZNE
  5. WARUNKI REZYGNACJI Z NEWSLETTERA
  6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Newsletter świadczony jest przez RAFAŁA TOCHMANA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ETENA.PL RAFAŁ TOCHMAN (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792042637, REGON 302307101, adres poczty elektronicznej: info@etena.pl.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Newslettera. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.      Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.3.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i/lub wiadomości SMS polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę korzystającym z niej Usługobiorcom, na podany przez nich adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, cyklicznych wiadomości zawierających informacje o wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach, nowościach, produktach i usługach Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym informacje handlowe.

1.4.4.   REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Newslettera.

1.4.5.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

1.4.6.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.7.   USŁUGODAWCA – RAFAŁ TOCHMAN prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ETENA.PL RAFAŁ TOCHMAN (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792042637, REGON 302307101, adres poczty elektronicznej: info@etena.pl.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE – NEWSLETTER

2.1.      Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter.

2.1.1.   Newsletter – rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po podaniu w formularzu zapisu widocznym na stronie internetowej: imienia, nazwiska (fakultatywnie) oraz adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola/odnośnika potwierdzającego zapis na Newsletter oraz (3) powtórnego potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

3.    WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

3.1.      Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

3.2.      Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony.

3.3.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1.   Komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2.   Dostęp do poczty elektronicznej, a przypadku wiadomości SMS dowolne urządzenie wyposażone w oprogramowanie umożliwiające odczytanie wiadomości SMS.

3.3.3.   Klient poczty typu MS Outlook, Mozilla Thunderbird lub przeglądarka internetowe na komputer lub laptop (zalecane przeglądarki i ich wersje minimalne: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 14.0.0 i wyższe).

3.4.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Newslettera w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Newslettera lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

3.5.      Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać ich aktualizacji.

3.6.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.    DANE OSOBOWE I STATYSTYCZNE

4.1.      Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (ETENA.PL RAFAŁ TOCHMAN adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec).

4.2.      Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu realizacji Usługi Elektronicznej – Newslettera. Newsletter jest to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i/lub wiadomości SMS polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę korzystającym z niej Usługobiorcom, na podany przez nich adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, cyklicznych wiadomości zawierających informacje o wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach, nowościach, produktach i usługach Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym informacje handlowe.

4.3.      Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie artykułu 23 ust. 1 i/lub 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami wymaganymi przez prawo.

4.4.      Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi Elektronicznej – Newslettera.

4.5.      Usługodawca może przetwarzać również dane statystyczne związane z korzystaniem z Newslettera (dane o otwarciu wiadomości, kliknięciu w link zawarty w wiadomości, używany klient poczty/webmail, geolokalizacja na podstawie adresu IP).

5.    WARUNKI REZYGNACJI Z NEWSLETTERA

5.1.      Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.

5.2.      Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.3.      Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

5.3.1.   Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera w następujący sposób:

5.3.1.1.   Poprzez kliknięcie linku umożliwiającego rezygnację z Newslettera zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newslettera.

5.3.1.2.   Poprzez wypowiedzenie umowy bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@etena.pl lub też pisemnie na adres: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.3.2.   W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

6.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Newslettera Usługobiorca można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@etena.pl lub też pisemnie na adres: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.2.      Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.3.      Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

7.1.      Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@etena.pl lub też pisemnie na adres: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

7.2.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1; (2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.      Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.2.      Zmiany w Regulaminie:

8.2.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2.   Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

8.2.3.   W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem dodatkowych opłat lub zmianą obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4.      Rozstrzyganie sporów: ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Poprzednia wersja regulaminu: