Informacje o przetwarzaniu danych dostawców towarów i usług

Kim jestem?

Nazywam się Rafał Tochman. Adres pod jakim prowadzę działalność, to ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: https://www.etena.pl/kontakt/
– pod adresem e-mail: odo@etena.pl

Po co i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę między Tobą, a mną (artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO).
Informacje te są wykorzystywane również dla mojego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami,

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz mojego interesu oceniłem, że przetwarzanie Twoich danych dla mojego prawnie uzasadnionego interesu, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Twoje dane związane z zawarciem i realizacją umowy przechowuję przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ustalony w Kodeksie Cywilnym.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogę udostępnić:

  • podmiotom, które tworzą oraz serwisują moje systemy informatyczne,
  • dostawcom innych usług wykorzystywanych w mojej działalności: usługi hostingowe,oprogramowanie kadrowo-księgowe i usługa księgowości, system CRM.
  • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich dane?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazuję Twoich danych do takich państw.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abym udzielił Ci informacji o tym czy przetwarzam Twoje dane, a jeśli je przetwarzam, możesz zażądać:
– abym udzielił Ci dostępu do tych danych,
– abym jeszcze raz udzielił Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzam są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abym je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abym przestał przetwarzać Twoje dane i usunął je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzam są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abym je usuwał,
– dane, które przetwarzam są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abym je usuwał, choć są mi już niepotrzebne,

możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznam takie żądanie, będę Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczę przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczę ich przetwarzanie, poinformuję o tym odbiorców tych danych, chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformuję Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizuję Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlę je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u mnie.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przeze mnie Twoich danych, wolę, abyś zgłosiła/zgłosił się do mnie w pierwszej kolejności.  Mogę to naprawić.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

RODO-F-10-01-2018-05-24-02